Hlavní navigace

Konec ICT v Čechách?! aneb Školská reforma na gymnáziích

5. 11. 2006 15:59 (aktualizováno) Janek Wagner

Před půl rokem jsem napsal že Autor testu státní maturity z části Informačně technický základ je vůl! Bohužel není sám, zdá se, že přímo řízené organizace ministerstva školství jsou plné fachidiotů, kteří nepochopili postavení a význam ICT v dnešní společnosti. MŠMT ČR a VÚP v Praze vyhlásily 9.10.2006 veřejné připomínkové řízení k Rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia (RVP G) a RVP pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Veřejné připomínkové řízení bude uzavřeno 30.11.2006. Do tohoto data podle mne MUSÍME zaslat své připomínky ve formě na webu VÚP dostupného „elektronického dotazníku“!!!

Přečtěte si tento paskvil, připomínám, že na ICT na gymnasiu se nepočítá se samostatnou hodinovou dotací, jen je povinnost je zařadit kamkoliv do ročníku přůběhu studia na gymnasiu:

5.8 Informační a komunikační technologie

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast informační a komunikační technologie (dále jen ICT) na gymnáziu navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání zaměřenou na zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti, tj. na dosažení znalostí a dovedností nezbytných k využití výpočetní techniky pro komunikaci a práci s informacemi v digitální podobě. Oblast ICT prohlubuje u žáka schopnost využívat informační technologie, informační zdroje a aplikační i výukový software s cílem dosáhnout lepší orientace v množství informací, posiluje schopnost využívat výpočetní techniku při řešení úloh s využitím pokročilých funkcí k přípravě na vyučování a k dalšímu vzdělávání, a má tak usnadnit transformaci dosažených poznatků v systematicky uspořádané vědomosti. Výpočetní technika a moderní technologie zkvalitňují a urychlují dostupnost časově i prostorově rozptýlených informací a umožňují získané informace dále obsahově i graficky zpracovávat. Usnadňují komunikaci mezi jednotlivci a institucemi, zvyšují dostupnost vzdělávání žákům a usnadňují orientaci v dynamicky se rozvíjejícím digitálním světě.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • porozumění jazyku používajícímu ikony a piktogramy;

 • využívání moderních informačních technologií (on-line vzdělávání, spolupráce na zahraničních projektech) ke vzdělávání;

 • vytváření pozitivních postojů k potřebám informační společnosti;

 • uvědomění si a respektování negativních vlivů moderních informačních a komunikačních technologií na společnost a na zdraví člověka;

 • tvořivé využívání spektra možností komunikačních technologií a jejich kombinací k rychlé a efektivní komunikaci;

 • získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování informačních zdrojů věrohodných a kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních;

 • poznání nejdůležitějších zákonů a norem týkajících se práce s informacemi a výpočetní techniky, respektování duševního vlastnictví, copyrightu, zásad správného citování článků a publikací přečtených autorů;

 • využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k dokonalejší organizaci práce a k týmové spolupráci na úrovni školní, republikové a mezinárodní.

5.8.1 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah

Digitální technologie

Očekávané výstupy

žák

 • ovládá a využívá dostupnou výpočetní techniku, software a hardware

 • při práci s výpočetní technikou využívá teoretické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru

 • řeší efektivně problémové situace na počítači

Učivo

 • hardware – funkce počítače, jeho částí a periferií, podstata reprezentace dat

 • software – funkce operačních systémů a programových aplikací

 • informační sítě – typologie sítí, internet, síťové služby a protokoly

 • digitální svět – moderní technologie a možnosti jejich využití

 • údržba a ochrana informací v počítaci – správa souborů a složek, komprese, antivirová ochrana, firewall

 • bezpečnost práce s výpočetní technikou

Zdroje a vyhledávání informací, komunikace

Očekávané výstupy

Žák

 • využívá dostupných služeb informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci a vlastnímu vzdělávání

 • využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů

 • posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací

 • využívá informační a komunikační služby v souladu se stávajícími etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky

Učivo

 • informace – relevance, hodnota informací, živnost, rozptyl informací, impaktový faktor, informační zdroje

 • sdílení odborných informací – diskusní skupiny, elektronické konference, e-learning

 • informační hygiena, etika, legislativa – ochrana autorských práv a osobních údajů

Zpracování a prezentace informací

Očekávané výstupy

Žák

 • zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a multimediálních technologií

 • aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů

Učivo

 • aplikační software pro práci s informacemi – textové editory, tabulkové kalkulátory, grafické editory, prezentační software, grafická a typografická úprava dokumentu a jeho struktura

 • tvorba a publikování webových stránek

Sdílet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).