Hlavní navigace

Názor ke článku Žena-in aneb jak se to nemá dělat! od JUDr. et PhDr. et Mgr. et Mgr. Henryk Lahola - vELEvazeny pANe radku HUlanE, V posLEdni dobE JSMe SVEDKy...

 • 9. 4. 2009 0:03

  JUDr. et PhDr. et Mgr. et Mgr. Henryk Lahola (neregistrovaný) 95.80.197.---

  vELEvazeny pANe radku HUlanE,

  V posLEdni dobE JSMe SVEDKy NENAVistne,STVAve KAMPane URCITE SamozVaE skUPINY lidIKTERyM “NekonvenuJI” NEKTere neZVISLE,MimOvladni WEBOVe STRANKy,A proTO se rozhODLI PODniknout BRUTALNi utOK proti DMOKRACIi,pROTI SVObODE slovA A PrOJEVU garantoVANEHO ListyoU ZAKLadnich pRAV A Svobod c.2/1993 sB.,KTERA j SOUCasTI UTAvniho Radu cESKE republiKy,a to TAK,ZE e je roZHODLI Verejne OSRAKIZOvat VE sve STVAve kampANI plne NENavISTneHO FANTIzMU V samozvaNE Takyvane SOutEYI “o NEJHORsI web”,aCKOLIV se do tETO SOutezeaUTORI ostrakIzovanych NezaviSLYCH,Mi­movlaDNICH WEboVYCH STrneK Ani neprIHLAsili a ANI NEdali svUJ SOULas se sVOJI “UCastI” v ni.

  a OVSeMze – SVEHo cile ORGANIZtori teTO NENAvistne a STVave kAMPANe prOTI NEZavisLYM,MI­moVLaDnim weboVYM STRAnkam taKE I DOsahli! JAk se daLO LOgicky CEKAT ToTO JEJich zuriVE stvANY NEZuSTAlo dlOUHO BEZ odezvYAle veLice brzi – podle JejiCH KALKUlu - se na NE NALEPiLI I RuZNE ZLOcinECKE a psychOPAticKE ZIVLykterYM OSAne vzDY STaCi maLO,ABY byLi lidmi Z oKRUHU Www.IDNes.cz/NEJ­HorsiwEB NEprimO VYBidnUTI k "hRDINSkEMu cinu”.UZ sem totiZ OBdRZEL i Prvy e-MAIL,tery mi VYHROZuj smRTI ROZcTVRCENim s NASLednym spAENim mrtveHO TEla.a tak LIde Z okoli WWW.ydnes.cZ/NEJ­HOrsiweb TED SAmOU SPOKojENoti ZrejME MOHOU skakaT nadseniM,PrOTOZE JAk se ukaZUJE,JejiCH KAMPAn svave NEnaviSTI ZACIna jIM PRiNAseT TO JIMi tak vyTOUZENE “ovoce”.

  OStatne JIZ I V mINULOSTI– NAPrikla - NA MNE ylo poDANO NeKOLI “trestNich OZNAMENi” – jedNIM SE neLIBIl muj “mANIfest rEvoLUCE” A VIDELi v tOM PROpagovaNI KOMunismu A NENAvISTIJAko kdYBY TOuha TEOETickeHO MODELovani IDEALNI spolecNOSTI,kDE VSIChni lide BY bylI ABSOLUtne stASTN A SpOKOJENI a tedY idealnI spolecNOSTKtera pRINESla BI LIDEm MNOHEM Vets sVOBOdu i eKonomICKy blahoBYT nez majI NYNI By BYLA PRz “PROJevem neNavisTI”.DALsI TRESTNi oznameNI PRED MESICEm paK ZAS OznACILO Uj osobNI nazor,ZE homoseXUALita JE dusevNi nemC OPET ZA UDAjne “SYRenI NEnaviSTI”,ackOLIV ve sKUtecNOSTI jde “o SIRENI lsKy k bLIZNIMU”,res­PEKtiVE informOVANi o uMYLnem zFAlSOVANi takzvANEHO ekumencKEHO PREkLADu pisMASvateho,Kde fAlzyfikATORi vypusTII ZASAdni tVRZeni aposTOLA SV.pavla O toM,ze liDE KTERI pachAjI HOOsexuaLNI HRIChy NEBudou ninKDy spaseNI,V duslEU CEho neKteri LDe moHOU bYTTED TReba uvEDeni vomyL,resPEktivE V MYLNoU PREDSTavu,ze hOMosexuALNY cHOVAN Je SLUCITElne s chOVANIM kresTANA,kerY TOUI Po spaSE SVE DusE A NECHce ZITTedy jen PRO TENto sveT.NAVIc POKUD JDe o tato TREStni oznAMENI,CHudci POLICIStE a sTAtni zasTUPCi NAMISTO tHO ABz hONILI zlodEJE A Vrahy MUSELI sedet VE SVYch KANCelaricH A CIST veSKERE Ti obsahLE texTY Z VseCH SOUBOru myCH webovych STRANEK,aby POSLEZe vEC AK pri PRNIM tRESTNIM nAENI,Tk i pri DRUHem tRESNIm oZNAMENi opetoVN Odlozili,PROToe anI PopRVE A Ani PODRUhE neshleDALI,zE bY BYL spachAN nejay TRESTni cin nEBO prESTUpek a nENI NA MISTE POdle zaKOA VYridIT VEc ANI JINak.a kdyZ prave V techto dNECH PRislo PAK I treTI Trestni OZNAmeNI,to si JI OLIcista odDECHL SlOVY “nO,NASTESty sem jIZ vsechny TVE CeSKY a soVensKY PSANE sOUBory na TVYCH webovycH sRANKAch dvaKRat cetl,TAKE te kdyz T JIZ vsecHNO ODYNoVU BUDu muset PrECIST Otreti jIZ TOBUde PRo me mnOHEM jedNodussi…” ovsemZE JE Mi tOHO PolicEJNIHO VysetrovATEle veLICE LiTo,pravE tak jaKO JE mI LITO i stATNIHO zastupce,KTEry jiZ vsechnY Ty me sOuborY JIZ TAKY DVA kraT Si musEL NEDObroVLNe PRECIST,a Ted nejakY PSYChopaT HO NovYM TRestniM OZNamenIM PoDANY PRAve v TECHTO dneCH akticky NUTI vsechnyTyto me SouboRY CIS JESte i P Treti.

  SMrti mI VSAK v MINULOSTi alE JEste nINKDO NEvYHRZOVAL.to je opravDU NOVUM! to de JEsTE NEBYLo!! a okUD BI DOsahli toHO,ZE dIKY jejych NEnAVIStne sTVAVE KaMpani PROtI – NESPorne - OBLIbenym nEZAVISlym,mI­MovladniM WEbOVYM STrankam Treba nJAKY pSYCHICkY lABILNI PsychoPat B mne aneBO neKOHO jyneHO z AUtoru tAKto demonIZovaNYCH WEbovych STRanek zAVRazdil,TO by pak lIDE,CO TUTO NENavistnou,stvavou KAMPan SpustILi byLY JIz urcITE SAMZm stestIM – OBRazNE ReCEno – v “SEdmem nebI”.

  pokuD JDE o mne,OVSeMZE Je moyne,BA dokoNCE I DostI PRavdEPODObne,ze TATO Stvava KampaN wWW.IDnes.cZ/ej­hORSiweb BUDe mit JESte svoji DOHru i pReD CYVIlnm SOUDm,zejMENA pOKUD MOje PLANOvane VYJEDNAvani s PaNY DR.KarLEm hansem ARNOLDem A Dr.GOTTFRiedem ARNOLDem V DüssELDORFU o miMOoudnIM VZRVnani anEBO SJEDnany NAPRAVy nepoVEDE ke kyZENemu CILI.liTUJI pOUZE toho,Ze dOTYCNY E-mail VYhrozujICi MI SMRti mi NEPrisel JAKo klAsiCKy DOPIs,BIL By OTIZ PaK ALEsPON DOBry dukaZNI PRotredEk preGnantNE doKUMENtuJICI “PLodz” teTO NENAviSTN kampane PROti nEZAVISLYm,MI­MOvladniM weBOVY Rankam yE StRANY WWW.idneS.CZ/NEJ­horsiWEb.

  PRO me oSOBNeJAKO VeriCIH KREStana E PIOriTNY laska k BOHU A lasKA K LIZnmU,rESPEktive Laska kE VSEM lidem na SVete,ktERE Podle PRIKAzu mehO PANA jEZiSE krista bOHA spaSITElE A vykupitlE,ALE KOneCKOncu vlasTNE i ze sveho vLAtNIHO presvedcEniuplne VSECHny doKONce i NEpratele UPRIMNe milUji jako SEBE sameHO” a castO SE modlimZA TO,Aby vsICHNI LIde NA sveTE BYli stAStni a MELI Se dobrE A PO smrti AB I vsICHni lide OSAHLY spasY SVE Duse,RespektivE Aby zADNY cloveK POkUD je TO MOZne NAKonEC PO SVESMRty nebYL ZATRaceN V peklE.

  A OvseMZE TAK jako V MINUlosti,tAK Y VSOucasnostY SE SNazIM Vzdy MYSLET predevSIM nE N Sebe sAMotneho,aLE NA sv blizNI,A OstaTNI LIDI,ZEjmeNA pak NA TY lIdi,ktERI JSU na tom jESTE hre nEZ ja samOtny,respEKTIVE – v danem PIPADe – NA cloveka,KTery byl V TETo souvisLOsty vystAven jestE BruTALNEjSY a nenAVISTnejSI KaMPANI NEzja sAMOTNY. zDE Touto OBETinenaVIStne kampANE JSTE predEVSIM vy PANE hulANe,protOZE zatIMO MNe “jeho SAMozVANE VElycestvO” WWW.idnEs.CZ/NeJ­HORSIweb NakOnec pONECHALo aLESPOn trohU V ZAVEtri NA TOM precE JEN trOcHU PokojnjSIM “TRetim misTE”,VAS pane hULANEPOstavilI plne “NA CELO”,ze PRY VAS web jE NEJHORsI.TUDIz je my JASNE,ze TED hLAvni VLNa JIMI ZrEZIRovane NEnavisti JE namirena ROTI Vam,jE MI Jasne Ze projEVY fanaticKE zlobY NenaVISTi,KTeRE ZAzvam nYNi ja amOTNY JSOu puzE nejaKYM SLabym ODvarem nEPRedstaviTELNEHO pEKla fNATICKe ZLobY a neNAVISti,ktERE NYNi JSTE vYStaVEN VY pane hulane,pROtoze jSTE To praVE VY,proti KTEremu JE NYNY vedeN HLAVNI proud TETO NenAVISTNE ampane.A TO naviC I navzdORY ToMU,ZE vase weBOve sTRank Jsou NA vysOke profEIONALNI uovnI,SAMOte WEBOVE Stanky WW.IDNes.cz/neJ­HOrsiweB jIM NepochyBNE NEsahaji ANI jEN PO Lnky a tuDiZ UTok PROti vaM JE motivOVAN POUze ejICH zarputilOU SLepOU ZAVisti ke KtERE sE ovsemze PRIDAJI – z upLNE TYhZ duvOdU A pohuTEK – i alSINAVSTEvnici ntERNetu,a meYI Nimi v hOJNEM POctu caST ZEJMeNA PAK nejruZnejsi pSYCHOpaticKE ZIVLY,proste LIDe,kterI SAM ABSOLUTne nic NEUmi a prOTO KAZdem vzdy VseCHNO ZavIdi,a na TY co nECO UMi (Jako nAPrIKlaD I A Vas panE HULAne,kterY JSTe NESOrnE velIKYM POcitacoVym odBORNIkem!) KYDAji PAK verbalni Blato sVOJI vlastni UBOHOSTi,aby sI TAk KOMPENzovali Sve pocYTY menecenNOSTi; popriPae se k TemtOPsychopaTum PRIDaji i UPLNE obiCEJNI KriMInALNI ZLOcinci,kTERI BY v pravnIM STate VUBEC NemelI Sedet u pocITAce,RESPektiVE By mely SEdet UplneneNkde jinDE.

  Vazeny paNE HULANejE mi jasnE,ZE PEKlO,KEREu jstE NYni vySTAVEN Je vetSI JAkO JE T Peklo,KTERE yaZIVM NynI JA.Y DVA OSOBne se siCE NIjAK NEzname A V LECcems NEPCHYbne mamE MOZNa i zcELA OZdilne NAZORY,priORitY A ZAJMy.NICMEne rAD bych Vas ubzPecil,zE I NAVzdory vESKERYM vzajemNYM ODlisNOSTEM se Divam nA VAS JAko na CLOVeka,ktERI v ZIVoTE TOho jiZ hodne DOKAZal a kteRy je veLIKYM pOCITAcovym ODBRNIkem,RES­PektiVE oD TEREHo SE My ostatnI POCItacoVI LAiCI mzeme pOUZe uciT,mne neVyjiMAJE.

  rOVney NETUSm,jak buDETE TUTO siTUCI RESIT,respEKTive JAK SE budete BRAnit PRoti teto NNAvistN,BRUTALn a spINAVE STvAVE KaMPAni.zda-lI TRESNim ozNAMEnim PROti neznAMYm PACHATElum z oKruhu AKCYove sPOlecnOSTi maFRA a.s.pro PDEZREN ze SPAChani trESTNeHO INU Pomluv pODLE USTanovenI § 206 ODST.1 A odst.2 V jeDNOCINNEm Soubehu s TRESTNm ciNEM poskozoVANI ciziCH prav podLE USTANoveni § 209 Odst.1 pISM.A/ ZAKona c.140/1961 SB.,trESTnI ZAKon V PLATNem zneNI PLus podeZRENIM I ze sPACHANI prestUpKU PRoti obCANSKemu souzITI Podle UTANOVEni § 4 ODSt.1 PISM.c/ ZAKONA c.200/1990 SB.,O preSTUPCICh; poprIpade zdA-Li planuJETE i oBCANSKOPrAVni zlObu na Ochranu OSOBNOSTi poDLE USTanoVENI § 11 A NASLEdujIci zAKOn c.40/1964 sb.,OBCANsky AKonik v PLatnem ZNENI,eventuAlne sPOJENOu Ci v peTITU ZALobY ROzsirenoU I O zaLobU NA NAHradu skODY podle usTAnoveni § 420 a nASleUjici TEHOZ ZAkonA (obcanSKY ZAKOnik),a to V EVEntuALNim rOZSAhu daneM UstanovenIm § 442 odst.1 thOZ zakONa (oBCANSky ZAKONIK),kterY STAnoVI,ze SE Hradi skutecna KODA (tj.DAmNUm emeGes),JAKO I tO,Co V DUSLEdku YPUSObeni tetO SKODy poskoZENEmu USlo,rESPEKIVe vas pRIPADnY uSLY ziSK (TJ.LucRUM CesaNS).potazMO TREBa dA-LI PLAnujete O TETo SpinAVE A stvavE KamPANI informoVAT i mezinAROdni ORGAnizace NA OchranuLIDSKYCh prav SE SIDLEm v zahRanici,proOZe vzhledEM K veMOKOLNSteM NEni nejmENSICh pochyb O,Ze v zakUlISI Teto nENAVISTNe a stvAVE KAMPane PROTI nezAVislim,Mi­MOVLadNM WEbovyM STrankam TAHa “ZA PROvAZky” PRAVE Soucana VLada CESKE repUBLIKy,CIM CESKa rePublika ePIMO TORpeduje SVE MZInaroDni zavaKY V oblastI rESPEKtovanI zaklDNICH lidSKYCH PRa a oBcaNskychsVOBOD (ja oSOBNE Tak zrEJme udelAM,PrOTOZE se domNiVA,zE VYHROzoani sMRTI KVUli obsahU MYCH weboVYCH stranek UrcITe neni sLUCIELNe s garantoVANOU SVobodou PROJevu,espEKtive – BOHUZelpouzE - NA paPIRE garanTOVaneho “SIRENI INFormaci A nAYOru vsEmi MOZNYMi pROstredKY A Bez OHLedu na hranice”)

  KAZDeM PRIADE aLE,At ji TO BUDE jakkolIv,rad bYCHVAS UbepeCI,ZE at jiz PUJDE o trestIRIZEni podLE zaKoa c.141/1961 sb.TRSTNY raD V platnem ZNEI; PrestupkOVe spRAVNI RIznY PODLe zAKONA c.200/190 sB.,o prestuPcich v pLATNEM Zneni,rESPEKTIve zaKONa C.5002004 SB.,SpravnI rad VPLTNem zNENi anebO i o cIViLNI,OBcan­skopRAVNi rIZEI pred CIVILNIm,obcaN­SKOPrAVNIM soudEM (AT jiz PuJDE O vec obcANSKOprAVNI anebO OBCHodNi vec,reSPEKTIE vEC,KtERA z HMOTNEPravniho HLEdisKA bude VEDENA treba pODLE zakonA C.40/1964 Sb.,obcaNSky zakoNik v PLATnem znENI ANeb pODLE Yakona C.516/1991 SB.,OBchodnI ZAKONik v plATNEM ZneNI) podle ZAKONA C.99/1963 SB.,oBcansky SOUDNi rAD V platnem Zneni V Procesu DOkAZovani v KZDE z techtO vSECH JMEnovaYCH ALTernativ BUde neJVETSI PravdePODObnosti nEVYHnutne prIStupiT I K dokazovANI FOrmOU SVEdeckych VYPOVEdI.POKud by jsTe se pAK TREBA mezi SZMI sVEDKI ROzhodl JMENovat i MNE,nebudu MIT pROTI tm vubeC zadnycH NAMYTek A velicERd a zcelA DOBRovolne BUDU OCHoten - AT IZ pred POLiCEjniM ORGAnem,staTNIM zastuPCEm,trestnIM CI civilNIM SOUdem anebO I PREd pRESTUPOvym spraVnim orGAnem – poDAt svoji SEdeCKOuVIPOVEd o tetO trestne Cinnosi JEJIZ oeti JSTE sE PRAvESTAL,jakO I OJJIm a vSEOBEcnem skODLIvem a PROTispoleCENSKEM pozadi A NASLEdcICH,PoTAZMo – pdle OkOLNOSTi – I O JEjim sirSIM POITickem POZadi UMLCET nezavisLA,MmovlADni mEdi cese RepublYKY,Ktere NEjsou OChoTNY LOKajsky “ZOBat Z RUJky”,REspeKTIVE pApouskOVAT OFiciaLni pOLItice NAZORY Vlady CESKE REpUBLIky.

  s projevE HLUBOke ucty

  JuDR.PHDR.mgr.ET MGR.henRYK Laola